„Jót, s jól!” - Érsekújvárban tartotta XXV. Országos Közgyűlését a Csemadok

„Jót, s jól!” - Érsekújvárban tartotta XXV. Országos Közgyűlését a Csemadok

Határozat a Csemadok XXV. Országos Közgyűlésén

 

A Csemadok Országos Közgyűlése

 

A/ Jóváhagyta

 1. Az országos közgyűlés munkaelnökségét Mézes Rudolf, Hornyák István, Kiss Beáta és Hanesz Angelika összetételben
 2. Az előterjesztett tanácskozási és választási rendet
 3. A közgyűlés napirendjét
 4. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottságot
 5. A jelölő bizottságot

 

B/ Elfogadta

 1. A mandátumvizsgáló bizottság jelentését
 2. Az országos elnök beszámolóját a 2016-21 közti időszakban végzett munkáról
 3. Az országos ellenőrző bizottság jelentését a 2016-21-ig terjedő időszak tevékenységéről
 4. A Csemadok módosított Alapszabályát. Ezt követően a XXV. Országos Közgyűlés a módosított Alapszabály szerint és szellemében folytatta munkáját

 

C/ Tudomásul vette

 1. A területi konferenciákon a regionális szempontok alapján megválasztott Csemadok tagokból létrehozott országos tanácsot
 2. Az Országos Tanács 1. ülésén megválasztott nyugati-, közép- és keleti regionális alelnököket: Mézes Rudolfot, Balogh Gábort és Kopasz Józsefet
 3. A nyugati- és középső régiónak az Országos Tanács 1 ülésén megválasztott elnökségi tagjait:

                

             Hrubík Béla – Közép-Szlovákia

          Horňák István – Nyugat-Szlovákia

          Sátor Zoltán – Nyugat-Szlovákia

          Sztruhár Izrael Diana – Nyugat-Szlovákia

 

D/ Megválasztotta

 1. A Csemadok országos elnökét, Bárdos Gyulát
 2. A Csemadok általános alelnökét, Köteles Lászlót
 3. A Csemadok Országos Elnökségének ifjúsággal foglalkozó tagját, Neszméri Tündét
 4. A Csemadok Országos Elnökségének szórványokkal foglalkozó tagját Kiss Beátát
 5. A Csemadok Országos Ellenőrző Bizottságának elnökét, Nagy Anikót
 6. Az Országos Ellenőrző Bizottság további tagjait: Balla Beátát, Lancz Bózsing Katalint, Iván Dobosi Victoriát, Fekete Zoltánt és Veszprémi Zsuzsát

 

E/ Feladatul adja az

I/ Az Országos Tanácsnak

 1. Nemzeti ünnepeink identitáserősítő szerepét még jobban használja fel a fiatalokkal való munkában és a szórványban élőkkel való kapcsolattartásban 
 2. Kisközösségekben is alkalmazható munkaformákkal kapcsolja be a szórványokban élőket a Szövetség munkájába, illetve a magyar közösség vérkeringésébe
 3. Méltó keretek között emlékezzen meg a Szövetség megalakulásának 75. évfordulójáról
 4. A Csemadok jubiláló országos rendezvényeit odafigyeléssel és magas színvonalon rendezze meg

 

II/ Országos Elnökségnek

 1. Dolgozzon tovább a szórványban élő magyarokkal való (akár napi szintű) kapcsolattartás lehetőségének kialakításán
 2. Szorgalmazza az ifjúsággal és a szórványokkal kapcsolatos feladatok kidolgozását, megvalósítását. A cél elérése érdekében dolgozzon együtt a testvérszervezetekkel, történelmi egyházakkal
 3. Keresse a lehetőségét a Csemadok működését biztosító törvény elfogadásának
 4. A Szövetség működési, főként anyagi feltételeinek teljesülése esetén, gondolkodjon el a szervezet struktúrájának átalakításán
 5. Ebben az esetben a gondolkozzon el a következő országos közgyűlés két részben (programalkotó és alapszabálymódosító, valamint értékelő és tisztújító) valósuljon meg
 6. Érvényesítse az Országos Elnökség és Országos Tanács határozatainak betartását

 

III/ Az országos irodának

 1. A közgyűlés dokumentumait mielőbb dolgozza fel, juttassa el a területi választmányokhoz és tegye fel a Szövetség honlapjára
 2. Továbbra is szervezzen konferenciákat, képzéseket   az ifjúsággal   és a szórványokkal való jobb  együttműködés kialakítására 
 3. Az egészségügyi helyzet javulása után dolgozzon tovább a tagnyilvántartás korszerűsítésén
 4. Pályázatok benyújtásával biztosítsa a Szövetség működését
 5. A Csemadok országos rendezvényeinek összehangolását
 6. Kéri a Választmányokat, hogy a kisebbségi kormánybiztos által felajánlott tárgyalási lehetőséggel éljenek

 

IV/ A területi választmányoknak

 1. Létesítsenek Csemadok alapszervezetet a járás magyar középiskoláiban
 2. A jól működő alapszervezetek létesítsenek kapcsolatot a peremvidéken található szervezetekkel. Hívják meg csoportjaikat, tartsanak együttes vezetőségi üléseket, erősítsék a szórványban dolgozó szervezeteket
 3. Ünnepi üléseken emlékezzenek meg a Csemadok megalakulásának 75. évfordulójáról
 4. Tartsák állandó napirenden a nemzeti ünnepek és közismert személyiségeink évfordulójának megünneplését
 5. Legyenek segítségére alapszervezeteiknek a pályázatok kidolgozásánál

 

V/ Az alapszervezeteknek

 1. Kapcsolódjanak be a helytörténeti tevékenységbe, támogassák az ilyen irányú kezdeményezéseket, ragadjanak meg minden lehetőséget a helyi értékek bemutatására és népszerűsítésére
 2. A Csemadok megalakulásának 75. évfordulója alkalmából tartsanak ünnepi megemlékezéseket
 3. Évfordulók alkalmával előadásokon, vetélkedőkön emlékezzenek meg irodalmi és tudományos életünk nagyjairól, eseményeiről

 

Bárdos Gyulát választották elnöknek Érsekújvárban, a Csemadok közgyűlésén

 

A Csemadok Országos Elnökségének tagjai (2021-2025)
         
Sorszám: Név: Település: Tisztség: E-mail:
1. Bárdos Gyula Szenc országos elnök bardosgy2021@gmail.com
2. Köteles László Szepsi általános alelnök koteles13@gmail.com
3. Mézes Rudolf Taksony nyugat-szlovákiai regionális alelnök csemadok@gmail.com
4. Balogh Gábor Ipolybalog  közép-szlovákiai regionális alelnök kbgb@azet.sk
5. Kopasz József Nagytárkány kelet-szlovákiai regionális alelnök obec@velketrakany.sk
6. Neszméri Tünde Dunasápújfalu ifjúsággal foglalkozó elnökségi tag neszmeritunde@gmail.com
7. Kiss Beáta Nyírágó szórványokkal foglalkozó elnökségi tag kbkissbea@gmail.com
8. Hornyák István Éberhard elnökségi tag hornak9955@gmail.com
9. Sátor Zoltán Alistál elnökségi tag id.sator.zoltan@gmail.com
10. Sztruhár Izrael Diána Bajta elnökségi tag izraeldi@gamil.com
11. Hrubík Béla Ipolynyék elnökségi tag hrubik.bela@gmail.com

 

Tanácskozik a testület

 

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok programja

 

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok nyitott kulturális, társadalmi, érdekvédelmi szövetség, amely segíti a magyar civil társadalom működését, tudatosítva:

 • hogy a Szlovák Köztársaság területén élő magyarok nem kisebbség, hanem ezen a területen őshonos nemzeti közösség, a magyar nemzet része,
 • hogy a Szlovákia területén élő magyarság nem szakadt el önként Magyarországtól, és hovatartozása kérdésében soha nem kapta meg az önrendelkezés jogát, sem lehetőségét,
 • hogy a nemzeti közösséghez való tartozás érzése emberi alapérték,
 • hogy elsőrendű feladat a magyar nemzet önbecsülésének helyreállítása (a nemzeti önvizsgálat, önértékelés, önérzet megerősítése)

 

Tudatosítva, hogy nemzeti létünk meghatározásának feltétele a nemzeti értékőrzés, hagyományőrzés és közösségszervezés, tevékenysége során az alábbi célok elérését tekinti megkülönböztetett fontosságúnak:

 • elősegíteni a szlovákiai magyar nemzeti közösség önszerveződését,
 • korunk követelményeinek megfelelő szinten, az önigazgatás elve alapján hozzájárulni a szlovákiai magyarság közművelődéséhez (a megalakulása óta eltelt évtizedek alatt kifejtett tevékenységének tapasztalataira és eredményeire építve)
 • kiemelt feladatként kezelni a tagság és a szlovákiai magyarok önazonosságának megtartását és fejlesztését, nemzeti kultúránk, hagyományaink és anyanyelvünk megőrzését és ápolását, különös tekintettel az anyanyelvű oktatás biztosítására az óvodáktól az egyetemig, célul kitűzve egész felvidéki magyar közösségünk gyarapodását,
 • a Szlovák Köztársaság jogrendjével összhangban, az európaiság szellemében részt vállalni a nemzetiségi kultúra országos feladatainak megvalósításában, ebből eredően a szövetség alanyi jogon igényt tart a zavartalan működést biztosító törvényi háttér megteremtésére. és állami költségvetési támogatásra
 • együttműködni az azonos vagy hasonló célokat felvállaló civil szervezetekkel, kiemelten a szövetség által alapított intézményekkel

 

A Csemadok céljai és állandó jellegű feladatai

 

Szövetségünk nyitott minden kulturális érték iránt. Közművelődési tevékenységével támogatja és ösztönzi:

 • a felvidéki magyarság társadalmi és közművelődési önszerveződését, nemzeti identitástudatának megőrzését, erősítését és kulturális hagyományainak ápolását,
 • a szlovákiai magyarság kulturális és szellemi fejlődésének elősegítését, az egyetemes magyar kultúra értékeinek megismerését és átörökítését,
 • az anyanyelv szabad használatának további biztosítását és bővítését az oktatás, a kultúra a művelődés és a közélet területén,
 • a szülőföldhöz és az anyanyelvhez való jogtudat, az egységes magyar nemzethez való tartozás érzésének kialakítását, hangsúlyozva nemzeti ünnepeink identitást erősítő jelentőségét,
 • a történelmi múlt feltárását és intézményes kereteinek kialakítását, tárgyi értékeink megőrzését és bemutatását,
 • természeti örökségünk megőrzését, tájképünk identitástudatot erősítő jellegének megtartását,
 • a fiatalság fokozott bevonását a szervezetek munkájába már óvodás kortól, saját módszereivel hozzájárulni az anyanyelvi oktatásban részesülő gyermekek arányának növeléséhez,
 • az ifjúsággal való munka kiterjesztését, a fiatal korosztály bevonását az  alapszervezeteink életébe
 • tagságunk bővítését, a magyar kultúrával és közélettel eddig kapcsolatba nem kerülő személyek bevonását a Szövetség tevékenységébe,
 • a szórványban és a peremvidéken élő magyarság felzárkóztatását, széleskörű tájékoztatását,  a kis közösségek felkarolását
 • cselekvési terv kidolgozását és rendszeres megújítását a szórványosodó közösségek számára,
 • a szlovák településeken lévő szórványfoszlányok felkutatását és kapcsolatok kialakítását
 • a szövetség jeles személyiségei életművének feldolgozását,
 • az együttműködést a magyar történelmi egyházakkal, a helyi és a kerületi önkormányzatokkal, a kistérségi tömörülésekkel, a Szlovákia Magyar Cserkész Szövetséggel, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetséggel, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével
 • a Szlovák Köztársaság területén élő nemzeti közösségekkel és etnikai csoportokkal való sokoldalú együttműködést,
 • a nemzetközi szerződések által is szorgalmazott határon átnyúló együttműködést a magyarországi kulturális szövetségekkel, valamint a más országokban élő kisebbségek, illetve a szórványban élő magyarok szervezeteivel,
 • a Csemadok országos rendezvényeinek az összehangolását

 

A Csemadok rövid távú feladatai az elkövetkező Országos Közgyűlésig terjedő időszakban:

 • Erősíteni és korszerűsíteni a szervezeti életet (tagnyilvántartás, a tagdíjak rendezése stb.), növelni a taglétszámot,
 • Méltóképpen megemlékezni a Csemadok megalakulásának 75. évfordulójáról,
 • A Csemadok tevékenységét biztosító, elősegítő intézményeket létesíteni, beleértve a modern kommunikációs technológiák és a közösségi háló lehetőségeit,
 • Folytatni a Szövetségen belüli információs rendszer építését, folyamatosan frissíteni a Csemadok honlapját. Kapcsolattartási formákat  találni a vészhelyzet időszakára, tartani a személyes kapcsolatot az idős, beteg Csemadok tagokkal,
 • Bővíteni a Csemadok házak hálózatát,
 • A fiatalság bevonása által növelni a már korábban bevezetett ifjúsági kártya hitelét,
 • Tisztviselőink számára képzést nyújtani a kultúra modern menedzselésének témakörében,
 • Nemzettudatunk erősítése érdekében emlékezzünk meg a jeles történelmi, irodalmi, tudományos eseményekhez és személyekhez kötődő kerek évfordulókról. Fordítsunk kellő figyelmet az író-olvasó találkozók, elsősorban a hazai magyar szerzőkkel való összejövetelek megszervezésének. Méltóképpen emlékezni a jubileumokra, pl. 2023-ban Petőfi és Madách évfordulójára, 2024-ben Csokonai és Jókai évfordulójára,
 • Csemadok szórvány programjának kidolgozása,
 • Csemadok ifjúsági programjának kidolgozása

 

Működési formák

A Szövetség működésének szervezeti kereteit, a különböző tevékenységi formák megvalósítását az alapszervezetek és a közművelődési közösségek biztosítják. Az együttműködés, együttgondolkodás és szakértelem záloga a regionalizmus elve alapján létrejött országos tanács, az országos elnökség, az elnökök tanácsa a területi választmányok aktív szervező és irányító munkája, valamint a felkészült szakmai háttér.

Anyanyelvünk értékeinek megőrzése, ápolása és művelése érdekében szövetségünk nyelvművelő összejöveteleket, anyanyelvi vetélkedőket, nyelvjárásgyűjtést, író-olvasó találkozókat, gyermek- és ifjúsági olvasó-, valamint nyári anyanyelvi táborokat szervez.

Szövetségünk támogatja és terjeszti a művészeti értékeket (irodalmat, zenét, táncot, képzőművészetet, stb.) és a tudományos és természettudományos ismeretterjesztést. E célból a belső szervezeti élet minden szintjén s a szakmai társaságokkal együttműködve tudományos tanácskozásokat, kiállításokat, hangversenyeket, színházi bemutatókat és látogatásokat, kirándulásokat, irodalmi és kulturális napokat, író-olvasó találkozókat, képzőművészeti, zenei, művelődési vetélkedőket, tudománynépszerűsítő rendezvényeket, film-, videó-, fotóklubokat szervez és tart fenn, valamint aktívan segíti a tudományos és művészeti kiadványok megjelenését és terjesztését.

Gyermektáborok, gyermek játszóházak, természetjárók körének létrehozásával kiemelt módon segíti a gyermek és ifjúsági közösségeket, elősegítve ezzel a fiatalok közeledését Szövetségünkhöz.

Honismereti, természetrajzi, néprajzi, környezetvédelmi gyűjtéseket, kiállításokat, táborokat és ismeretterjesztő tanfolyamokat, tanulmányi kirándulásokat és nyelvi táborokat szervez, népszerűsíti a hagyományos népi mesterségeket, ösztönzi azok gyakorlati oktatását, megmaradását és továbbadását.

A szlovákiai magyarság egyre aggasztóbbá váló megosztottságának lefékezésére Szövetségünk nagyon sürgősnek tartja az egyetemes magyar és helyi forrásokból táplálkozó történelmi tudat kialakítását és megőrzését. Szorgalmazza szellemi és tárgyi értékeink (történelmi és népi építmények, emléktáblák, szobrok, emlék és kegyhelyek, helytörténeti és honismereti emlékszobák, temetők, síremlékek, dűlőnevek stb.) feltárását, számbavételét, rendszerbe gyűjtését, feldolgozását, valamint újak megteremtését.

A hagyományőrzés érdekében támogatja a jeles történelmi évfordulókról, helytörténeti eseményekről való megemlékezést, falunapok szervezését, régi népszokások felelevenítését, emlékszobák, emlékművek létrehozását, jellegzetes kultúrtájaink megismertetését, a hagyományőrző csoportok jubileumainak megtartását.

Szorgalmazza a népi kultúra szellemi és tárgyi emlékanyagának tudományos igényű feltárását és dokumentálását. A magyar tannyelvű iskolákra és a helyi önkormányzatok segítségére is támaszkodva törekszik a néphagyományok ma is élő, vagy időszerűsíthető területeinek ápolására és továbbadására. E célból honismereti, néprajzi, tájvédelmi, környezetvédelmi gyűjtéseket, táborokat, ismeretterjesztő tanfolyamokat és tanulmányi kirándulásokat valósít meg.

A helyi önkormányzatokkal, a múzeumokkal, irattárakkal, könyvtárakkal, képtárakkal együttműködésben az anyagfeltárás és feldolgozás intézményesítésére törekszik.

A kisközösségek kialakítása és személyiségalakító szerepének elmélyítése végett szövetségünk kiemelt figyelmet szentel a pódiumművészet és a hagyományápolás céljából létrejött csoportok és baráti társaságok tevékenységének a szövetség keretein belüli biztosítására.

A műkedvelő társulások tevékenysége, fejlődése és a műsorok színvonalának fenntartása érdekében más szlovákiai magyar civil szervezetekkel együttműködve helyi, területi és országos versenyeket, bemutatókat, fesztiválokat szervez.

Szövetségünk továbbra is támogatja a fiatalok közművelődési és öntevékeny művészeti tevékenységét. Országos, körzeti, járási előadóversenyeket, nyelvművelő napokat, zenei emléknapokat, gyermek-, ifjúsági bábos és színjátszó seregszemléket, nyári nemzetközi anyanyelvi táborokat, történelmi és honismereti vetélkedőket szervez.

Szövetségünk szükségesnek tartja sokrétű interetnikus kapcsolatok kialakítását, a kölcsönös megismerésen alapuló konfliktusmentes együttélést és a kulturális értékek cseréjét. Törekszik az egymás identitását tiszteletben tartó, egyenrangú alapokon nyugvó együttélésre a szlováksággal és az itt élő többi nemzeti közösségekkel, közös történelmi múltunk, kulturális hagyományaink megbecsülésére, s ezek értékeinek közös ápolására.

Sokrétű kulturális, népművelő és társadalmi tevékenységünk legfontosabb és elsődleges célja a jövőben is tagságunk és járásaink magyarsága nemzettudatának elmélyítése, nemzeti identitásának alakítása lesz. Erősíteni akarjuk tagságunk szülőföldhöz való jogtudatát és az egységes magyar nemzethez tartozás érzésének elmélyítését.

 

Érsekújvár, 2021. szeptember 15.